Hermetika praxisGyakorlat a 7 kozmikus princípium átélésére (10 nap x fél óra)


Hét teremtő elvet, hét ideált, hét princípiumot ismer a Hermetika. 


A Naprendszer hét bolygója ezeknek külső megtestesülései, jelképei (ezek az erők nélkülük is léteznek). 

A bolygók az emberi testben is keringenek.”Ez a munka többirányú egyéni lehetőséget kínál, aszerint ki melyik oldalról tudja és kívánja megközelíteni a bolygók lényegét. Analitikus természet az elemzés, összehasonlítás módszerével hatolhat közelebb tárgyához, művészi imaginációval bíró egyéniség e képességén át kapcsolódhat össze vele. A gyakorlat alapja azonban minden esetben egy.

Készítsünk 7 db kartonlapot a hét bolygó ábrájával. Írjuk az ábra alá a bolygó néhány pregnáns jellegzetességét (lásd: lentebb) ilyen módon:

        MARS (jele)
        Mágia
        Akaraterő
        Erőszak
        Harc
        Leigázás
        Koncentráció
        A hadvezér


A mindenkori napnak megfelelő kartonlapot támasszuk fel két égő gyertya közé.  A gyertyákat mindig balról jobbra gyújtjuk meg és jobbról balra oltjuk el.
Üljünk le a kartonlap elé egyenes gerinccel, térdünkön nyugtatott kézzel. Vegyünk néhány lassú, mély lélegzetet, hogy szívverésünk lenyugodjon és gondolataink elcsendesüljenek. Ezután szemünket öt percen át szegezzük a kartonlapra. Először az ábrát exponáljuk, azután az alája írt fogalmakat. Öt perc után oltsuk el a gyertyákat, s szemünket lehunyva meditáljunk. Mélyedjünk el a planéta karakterében. Meditáljunk rajta, hogy pozitív és negatív elemeiből mi erőtlen és mi túlméretezett bennünk. Mi az, amit szeretnénk felerősíteni vagy megszerezni, és mi az, aminek mértékét szívesen lecsökkentenénk.

A hét napjai hétféle bolygóprincípiumán keresztül haladva válasszuk ki magunknak azt a bolygót, amelynek elemei és lehetőségei ideálunkat jelentik, amelynek szerepét a legmagasabb kiteljesedésében végigjátszanánk. Ezek a szerepek: a tisztánlátó-médium, a hadvezér, a sebész, a pszichológus-diplomata, az író-tanító, a művész, a tudós, az uralkodó-diktátor.

A művészi imaginációval telített egyéniség kibővítheti a gyakorlatot oly módon, hogy a gyakorlatra fordított fél órából az utolsó tíz percet a bolygó mitikus ideáljának életre keltésére fordítja. Ehhez persze ismernie kell az ősi mítosz-szimbológiát. Mert az antik népek mítoszainak ragyogó alakjaival kell magát azonosítania, felemelkedve a sziderikus képzelet-régiók szédítő dimenziói közé.

Ebben az operációban az imagináció a hatalmasan széttágult egoban felizzítja a bolygó-titánok életérzését, hatalmi tudatát, teremtő örömét. Ha Zeusz, Jupiter, Merkúr, Luna, Mars, Helios antik istenalakjait ölti magára a neofita, az olimposzi milliőt úgy díszletezheti be, ahogy művészi vénájától és képzeletétől telik. Egyedül az a fontos, hogy a mitikus egyéniség, akinek habitusát magára ölti pontosan megfeleljen a bolygó karakterének.

A hét nap letelte után, a még hátralévő három napon át a meditációra szánt fél órát ugyancsak felosztjuk a kiválasztott fizikai és az annak megfelelő mitikus ideál között.


Nap:
Ideasugárzó istenség. Lélek. Életadó hő. Az Ősforrás. A világosság elve.
Vasárnap
Hold:
Feminitás. Passzivitás. Változás. Intuíció. Befogadás. Közvetítés.
Hétfő
Mars:
Akaraterő. Elektromosság. Erőszak. Harc. Leigázás. Koncentráció.
Kedd
Merkúr:
Tudás. Szellem. Értelem. Mozgékonyság. Mint a meg nem nyilvánult Istenség Arkánumának hordozója, a princípiumával visszavezethet a megnyilvánult Istenség állapotából a meg nem nyilvánult Istenség állapotába.
Szerda
Jupiter:
Formaképződés. Szolgálat. Igazság. Közösségi gondolat. Egyesülés. Rendszerépítés. A görög mitológia mennydörgő Zeusza.
Csütörtök
Vénusz:
Az élet öröme és élvezete. A teremtés vágya és kedvelése. A formaalkotás, művészi szépség kultusza. Művészetek életigenlő, áradó ereje és szenvedélyessége.
Péntek
Szaturnusz:
Megmerevedés. Sűrűsödés. Piknózis. Kristallizáció. A Karma. Megvilágosodás a szenvedésen, tapasztaláson keresztül. Szanszára az élet körforgása.
Szombat


szerző: Szepes Mária


Bolygók és hetek

A hellenisztikus asztrológia a hét egyes napjait a következő elgondolás alapján hozta kapcsolatba az egyes bolygókkal. Minden órának megvan a maga védelmező és isteni jellegű bolygója, és a hét minden napja annak védelme alatt áll, „aki” annak a napnak első órája felett uralkodik. Adva van mármost, hogy a hetedik nap (amely a zsidó isten, Jahve szent napja) védelmezője Szaturnusz, akit már régebben, különböző elgondolások alapján azonosítottak a zsidó istennel. Ezek szerint Szaturnusz az ura a 7. nap (szombat) 1., 8., 15. és 22. órájának. A 25. órának, azaz a rákövetkező nap 1. órájának a tőle visszafelé számított harmadik helyen álló Napisten a védelmezője; hasonló módon a következő nap első órájának, s a nap egészének védője a Sol utáni harmadik helyen álló Holdisten (Luna), majd sorra: Mars, Merkur, Jupiter, Vénusz. Ez a sorrend eltér mind a Földtől való elképzelt távolság, mind a keringési idő szerinti sorrendtől, és csak ennek az asztrológiai elképzelésnek az alapján magyarázható. Egy i. sz. 1. századból származó pompeji falfestmény a bolygókat már ebben a sorrendben mutatja be.
A bolygók e sorrendjén alapul a hét napjainak latin elnevezése, amely a mai román nyelvekben továbbél. A germán nyelvekben a bolygók nevében foglalt latin istennevek germán megfelelőiről nevezték el a hét egyes napjait, de pl. az angolban az eredeti latin nevek is rajta hagyták nyomukat a napok elnevezésén. Vasárnap, mint Jézus feltámadásának napja, az Úr napja (dies Dominica) nevet kapta, franciául Dimanche, olaszul Domenica, a szombat nevében pedig a héber név hatása (sabbat, görög átírásban szabbatosz vagy szambatosz) érvényesül. Így a következő sort kapjuk. Szombat: latinul dies Saturni, franciául Samedi, olaszul Sabato, angolul Saturday, németül Samstag; vasárnap: latinul dies Solis, angolul Sunday, németül Sonntag; hétfő: latinul dies Lunae, franciául lundi, olaszul lunedi, angolul Monday, németül Montag; kedd: latinul dies Martis, franciául Mardi, olaszul Martedi, angolul Tuesday, németül Dienstag (Ziu germán isten = Mars); szerda: latinul dies Mercurii, franciául Mercredi, olaszul Mercoledi, angolul Wednesday (Wotan = Odhin = Mercurius); csütörtök: latinul dies lovis, franciául Jeudi, olaszul Giovedi, angolul Thursday, németül Donnerstag (Thor vagy Donar = Jupiter); péntek: latinul dies Veneris, franciául: Vendredi, olaszul Venerdi, angolul Friday, németül Freitag (Freya = Vénusz).
A héber nyelvben, a többi sémi nyelvben, valamint ezek hatására a görögben a hét napjai közül csak a szombatnak van saját neve, a többi napot – a szombatot a 7-nek számítva – csupán sorszámmal jelzik. (Görögül a pénteknek és vasárnapnak is önálló neve van.) Ezekben a nyelvekben vasárnap a hét első napja, hétfő a 2. stb. E sorrendiség alapján szerda a hét közepe, innen a szlávszreda, a német Mittwoch név. Görögül pl. hétfő: deutera, kedd: triti, szerda: tetarti stb. A szláv nyelvek, többek között az orosz, a görög mintát vették át, de azzal a fontos eltéréssel, hogy a vasárnap nem az 1., hanem a 7. nap, a hét tehát hétfővel kezdődik (oroszul: ponyegyelnyik), és kedd („kettüd”) nem a harmadik nap, mint a görögben (triti), hanem a második (vtornyik) stb. Csütörtök a görögben az ötödik nap (pempti), oroszul csetverg, a csetüri = 4 számnévből.
A hét napjainak magyar elnevezése szláv hatás alatt alakult ki, éspedig az első két nap neve a szláv szó magyar fordítása, a többi napokon magát a nevet vették át: szreda – szerda, csetverg – csütörtök, piatnica – péntek.


Szombat és vasárnap

A görög és szláv elnevezések közötti eltérés hátterében vallástörténeti folyamat húzódik meg. A kialakuló és a zsidó vallástól folyamatosan különváló kereszténység, részben a napkultusszal való egyezkedés céljából, a heti ünnepnap elvét átvette ugyan a zsidó vallástól, de azt Jézus feltámadásának napjára, vasárnapra helyezte át. A nicaeai zsinat (325) végérvényesen vasárnapra tette át a keresztények heti ünnepét, és ezt Konstantin császár, egyben eltörölve a római nundinae-számítást, állami ünneppé is tette. A változtatást eleinte úgy értelmezték, hogy a heti szünnapot a hét 7. napjáról az elsőre tették át – de úgy is felfogható volt, hogy a vasárnap minden tekintetben átvette a szombat helyét és jelentőségét, helyesen értelmezve ez volt már az Úr pihenésének napja is –, a hét első napja tehát hétfő lesz. Sajátos módon a szláv nyelvekben, s így az oroszban is a „szreda” még a korábbi, a „ponyegyelnyik” már a későbbi álláspontot fejezi ki. Ez a sok évszázados – vallási hátterű – vita arról, hogy melyik is a hét „első”, és melyik a „hetedik” napja, a naptárak összeállításában még ma is eltéréseket okozhat. A nemzetközi forgalom intenzitása mindenkeppen szükségessé tette e téren is az egységesítést. Ennek megfelelően a nemzetközi érvényű menetrendekben most már következetesen az 1. szám jelzi a hétfőt (amelynek a magyar szóhasználat is megfelel), a 7. szám pedig a vasárnapot. A naptárak is hétfővel kezdik és vasárnappal zárják a hét napjait.
Ennyire eltérő elemekből, a babiloni és a bibliai zsidó hét fogalmából, az asztrologikus eredetű hellenisztikus bolygóhitből, a római vásárnapok intézményéből, a perzsiai eredetű Mithrasz-vallásban központi helyet elfoglaló napkultuszból és az egyház Krisztus-ideológiájából alakult ki a mi „hét” fogalmunk.

I. táblázat
latin
francia
olasz
angol
német
görög
orosz
magyar
dies Saturni
Samedi
Sabato
Saturday
Samstag
Szabbatosz
Szubota
szombat
dies Solis
Dimanche
Domenica
Sunday
Sonntag
Kiriaki
Voszkreszenyije
vasárnap
dies Lunae
Lundi
Lunedi
Monday
Montag
Deutera
Ponyegyelnyik
hétfő
dies Martis
Mardi
Martedi
Tuesday
Dienstag
Triti
Vtornyik
kedd
dies Mercuri
Mercredi
Mercoledi
Wednesday
Mittwoch
Tetarti
Szreda
szerda
dies Iovis
Jeudi
Giovedi
Thursday
Donnerstag
Pempti
Csetverg
csütörtök
dies Veneris
Vendredi
Venerdi
Friday
Freitag
Paraszkevi
Pjatnyica
péntek