Újhold Ünnep - A bolygók energiái előadássorozat: Plútó - November 16 hétfő 17.30


Újhold Ünnep - A bolygók energiái: Plútó

Az e havi újhold alkalmával azért választottam a Plútó bolygót az előadás és a meditáció témájának, mert a Nap, a Hold és a Vénusz a Skorpió jegyében állnak, amelynek uralkodó bolygója a Plútó. Nap és Hold teljes együttállásának ideje: 20.15.


Előadás
Meditáció
Kártya
Beszélgetés
Helyszín: Akasha Klub

"A Plútó olyan erőt képvisel, amelyet csak akkor tudunk alkotó módon hasznosítani, ha kellően spirituális irányultságúak vagyunk, mert csak a spirituális fejlődés és a mélységében való gyógyítás élményterületei azok, ahol a Plútó energiáit negatív következmények nélkül lehet felhasználni." /Stephen Arroyo/


Meditációban egy mítosz segítségével szeretnélek elvezetni a "barlang mélyére", ahol megtapasztalhatod a plútói mélységet, s a legnagyobb erőt, ami a bolygók energiái közül rendelkezésünkre áll. 

Plútó a nagy erejű regenerálódás bolygója is, segítségével még a halálból is visszatérhet az, ki szembe mer nézni vele...


Lemegyünk Földanya gyomrába és meglátogatjuk kincseit.


Plútó az alvilág ura. Ő őrzi az összes ásványi kincset mélyen a föld alatt. A Plútó lélek legsötétebb zugába vezet. Annak, aki saját, mélyen elrejtett kincseit akarja felfedezni, és felszínre hozni, rendelkeznie kell azzal a bátorsággal, hogy alvilágába leszálljon. Eljuthat legmélyebb és legszörnyűségesebb érzéseihez és vágyaihoz. Felismerheti legsötétebb motivációit, és ekkor meglehet a bátorsága ahhoz, hogy a benne levő összes sötétséget megvalósítsa.

A legalul lévőt felszínre kell hozni. Ezáltal alakul át, válik fényessé és világossá, és életet adó erővé. A Plútónál az elengedésről van szó. Ám a kapás és az adás összetartozik. Csak azt tudjuk odaadni, amit előzőleg elvettünk, amink van. Csak valami meglévőt lehet elengedni is vagy átalakítani.

A Plútó azt mutatja meg, mely területen tapasztal az ember élete folyamán belső átalakulást. Ha az ember önkéntesen gyakorol elengedést, akkor ez az átalakulás nem okoz fájdalmat. Ám a legtöbb ember mereven ragaszkodik régi szokásaihoz és viselkedésmintáihoz, érzéseihez és gondolkodásmintáihoz. Ekkor a Plútó ereje láthatóvá válik, változást kényszerít az életbe, kíméletlenül elvesz mindent, ami többé már nem felel meg az időnek és a szituációnak. Ami szolgálatát betöltötte, annak meg kell halnia.

A Plútó segítségünkre van abban, hogy hagyjunk meghalni valamit magunkban. Ilyenkor erejét jobban befelé fordíthatja, a gyökerekbe. Ha ezt a folyamatot felismerjük és támogatjuk, akkor profitálhatunk a Plútó átalakító erejéből. Valójában nem elvesz tőlünk, hanem ad is nekünk. Minél jobban megtanul egy ember elengedni és adni, annál kevesebb fájdalommal éli meg életében a Plútó átalakító erejét.

A Plútó a személyi horoszkópban az átalakító erőt, ösztönzéseket, motivációikat és vágyakat, lemondásokat szimbolizálja. A ház mutatja meg, hogy mely életterületen mutatkozik meg túlnyomórészt ez az átalakító erő.

A Plútó által megtestesített egyetemes igazság az, hogy a Feminin és a Maszkulin princípiumok, a Jin és a Jang, a Szeretet és a Fény, a Bölcsesség és a Tapasztalat, a Nyugalom és a Kiáradás (a kitörés és a behatolás), szüntelenül áthatol egymáson, behatol egyik a másba és újra és újra megtermékenyíti és kiegyenlíti egymást. E folytonos egymásbahatolás és megtermékenyülés maga az Egyetemes Szellem, a Sanctus Spiritus, a Logosz, aminek alapján történik a Teremtésben minden. Ezért senkivel nem körülményeskedik és nem kíméletes a Plútó szelleme, mivel ő az egyetemes vezérelvet: a Logoszt testesíti meg, amelynek mindenkor, minden időben és térben érvényesülnie kell. Ezért az emberben a pozitív plútói szellem jótékony energiákat felszabadító, gyógyító, kiegyenlítő hatású, amíg a negatív harmonizálatlan Plútó-szellem, célratörésében kíméletlen, kegyetlen és romboló, hatalmi mániákat gerjesztő, maga a pokol misztikus tüze, a tudatos, vagy öntudatlan gonoszság: fekete mágia megtestesülése.


A transzcendens bolygók fogalma, leírása


Az asztrológia hét ősbolygóban testesül meg: ezek a Nap, Hold, Merkur, Vénusz, Mars, melyeket személyes bolygóknak nevezünk, valamint a Szaturnusz és a Jupiter, a két sorsbolygó. A hét ősprincípium azokat az energiákat képviseli, amelyek minden személy testi-lelki-szellemi fejlődésére egyénileg is, és az emberi fajra együttesen is hatnak

Ezekhez társult még három princípium (fizikailag is érzékelhető módon) amikor az emberiség a megfelelő fejlődési szakaszba érkezett: az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó. Ezeket nevezik transzcendenseknek, vagy külső bolygóknak, arra célozván, hogy a Szaturnusz pályáján kívül esnek a Naprendszeren belül.

Mindegyik transzcendens bolygó egy személyes bolygó magasabb oktávja, ezért olyan a frekvenciájuk, hogy különleges módon kapcsolódnak az ember spirituális és általános fejlődéséhez, például

a Merkur az öt testi érzékszervet uralja: az Uránusz a hatodikat: az intuíciót.
A Vénusz a személyes szeretet bolygója, magasabb oktávja a Neptunusz pedig a feltétlen, egyetemes szereteté.
A Mars a rövidtávú cselekvés/küzdés, a Plútó a hosszú távú cselekvés, az élet-halál harc, a belső küzdelem.

Plútó


Percival Lowell matematikailag számította ki a Plútó létezését, amit Clyde Tombaugh pillantott meg először 1930-ban. 248 év alatt kerüli meg a Napot, melytől kb. 5800 millió km. távolságra van. Egyik szimbóluma: 
A Plútónak is több szimbóluma van, ennél a fenti jelképnél a lélek félköre hozzákapcsolódik az anyag keresztjéhez, s a kettő fölött lebeg a Szellem köre. Láthatjuk, hogy a Szellem energiája leszáll a lelken keresztül azért, hogy a kikristályosodott energia megnyilvánulhasson a Földön.
Az ember és környezetének kölcsönös kapcsolata azt eredményezi, hogy lelkében felébred a tudatosság, s ez személyes fejlődéshez, tágabb értelemben pedig az emberi nem fejlődéséhez vezet. A Plútó a regeneráció ereje is. Másik szimbóluma:

egy kör, benne félkörrel a Szellem és a Lélek egyesülését, a tűz és víz, a Nap és a Hold egyesített energiáját jelképezi.

A Plútó a Mars felsőbb oktávja. Ezt úgy tudnám érzékeltetni, hogy ha pl. a Mars a háború mögött rejlő érzelmi és agresszív erő, akkor a Plútó az atombomba. A Plútó és a benne rejlő Hold egyébként a tömegek szimbóluma is.
A Plútó kettős képességekkel rendelkezik, eliminátor, s egyben megújító. A minőségi változás, a végleges átalakulások, a tömegek, a katasztrófák és az alvilág képviselője. De nem csak a társadalmi alvilágé, hanem a Léleké is, ami nem más, mint a tudattalanunk.  A Plútó innen is erőnek erejével napvilágra hozza a dolgokat, így jutunk azokhoz a hatalmas energiákhoz, amelyek a sorsfordító változásokhoz szükségesek. Felfedi azokat az ideológiákat, neurózisokat és olyan tevékenységeket, amelyek hosszú ideig elrejtve, vagy elnyomva maradtak egy ember, vagy egy nemzet tudattalanjában. Ezeket a titkos helyzeteket előhúzza a sötétségből, hogy betölthessék szerepüket az egyetemes tervben. A kiszabadított energia megsemmisíthet, vagy megsemmisülhet, de a fontos az, hogy a teremtő folyamatok révén más formákká alakítható.
A Plútó a halál utáni életnek ahhoz az oldalához kapcsolódik, amely az ember tökéletlenségeitől való megtisztulásához kapcsolódik. Ennek következtében a Lélek kiszabadulhat a mennyek világába és megismerheti a világosság örömét, mielőtt ismét testi megnyilvánulási formát ölt (lásd a Plútó mitológiája). Itt a Plútó ismét átalakítóként, és ráadásul „megváltóként” működik.
A Plútó a személyes szférában elősegíti, hogy az ember képes legyen a szuggesztív elme által irányított és kordában tartott hatalmas energiát értelmes célokra használni, valamint megszabadulni bizonyos lelki kötelékektől, amelyek belső fejlődését gátolják. Aki tudatában van „plútói” változásainak, nagyon erőteljes lehet, mert nemcsak saját fejlődésének menetét tudja irányítani, hanem a Plútó átalakító princípiuma révén másokban is elő tudja idézni a fejlődést. Ezt úgy tudja megvalósítani, hogy tudatosan behatol mások pszichéjébe, s ezáltal felszabadítja a gátakat. A Plútó tehát fontos tényező a pszichiáter, illetve a lelki gyógyító számára.
A plútói egyén szeret nagyszabású dolgokat véghezvinni. Élvezi, ha hatalmat gyakorol és befolyásolja mások sorsát. Ezért azt tapasztaljuk, hogy a Plútó kiemelkedő szerepet kap a politikusok, a testületi vezetők és a vallási irányítók horoszkópjában, főleg, ha a Szaturnusz hatása is jelentős.